_NEWSLETTER

_Wrzesień 2018

P W Ś C P S N
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

_Wesprzyj Wyspę

<<<_POWRÓT


fot. Piotr Połoczański

Wokół Otwartego Ogrodu: rozmowy i refleksje

10 lipca (piątek)
Godz. 19.00 / Otwarty Ogród - dziedziniec Instytutu Sztuki Wyspa

Wstęp wolny

Projekt Otwarty Ogród jest ciągłym procesem zapoczątkowanym przez kolektyw Lendlabor w 2014 roku. Jego celem jest zmiana perspektywy patrzenia na stocznię poprzez transformację nieużytków w publiczny miejski ogród.

Zapraszamy wszystkich związanych ze Stocznią Gdańską (decydentów, przyjaciół, entuzjastów, aktywistów, inicjatorów, społeczników, sąsiadów) do wspólnej rozmowy podczas, której rozważymy następujące kwestie: Czego do tej pory dokonaliśmy? Jaka jest rola ogrodu? Kto brał udział w jego tworzeniu? Dokąd zmierza ta wędrówka?

Podczas spotkania zaprezentujemy także film o kiełkowaniu i wzrastaniu Otwartego Ogrodu.

Bio:

LEN­DLA­BOR - wolny kolek­tyw zało­żony przez młode archi­tektki – Lisę Enzen­ho­fer i Annę Resch – zlo­ka­li­zo­wany w Graz w Austrii. Ich pro­jekty kon­cen­trują się na pla­no­wa­niu urba­ni­stycz­nym oraz na bada­niach nad prze­strze­nią publiczną i opu­sto­sza­łymi budyn­kami i miej­scami. W 2013 opra­co­wały narzę­dzie urba­ni­styczne do pracy zwią­za­nej z pusto­sta­nami dla miej­skich służb pla­ni­stycz­nych w Graz, były także kura­tor­kami wystawy w Domu Archi­tek­tury w Graz (Haus der Archi­tek­tur Graz), doty­czą­cej powtór­nego wyko­rzy­sta­nia pusto­sta­nów w kon­tek­ście pamięci zbio­ro­wej mia­sta. Zostały zapro­szone do udziału w kilku wysta­wach, wykła­dach oraz pro­jek­tach we współ­pracy z Ele­vate Festi­val Graz, Kun­sthaus Graz, Expo Austria oraz X Bien­nale Archi­tek­tury w São Paulo. Obie pra­cują także jako asy­stentki w Insty­tu­cie Archi­tek­tury i Kra­jo­brazu na Poli­tech­nice w Graz.

Projekt realizowany w ramach Alternativa 2015: Błędnik Codzienności_Partnerzy