_NEWSLETTER

_Lipiec 2019

P W Ś C P S N
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

_Wesprzyj Wyspę

<<<_POWRÓT


fot. Piotr Połoczański

Warsztaty integracyjne w Otwartym Ogrodzie: perspektywy Stoczni Gdańskiej


11 lipca (sobota)
Godz. 11.00 / Otwarty Ogród - dziedziniec Instytutu Sztuki Wyspa

Wstęp wolny

W imieniu kolektywu Lendlabor zapraszamy wszystkich przyjaciół, sąsiadów i sympatyków na warsztaty, podczas których rysunkowo nakreślimy wizję przyszłości Stoczni Gdańskiej!

Przyjdźcie i podzielcie się swoimi przemyśleniami, powiedzcie nam jakie są wasze oczekiwania i życzenia. Czy powinno stać się to miejsce w przyszłości? Publiczny las, amfiteatr, park z oczyszczalnią wody, centrum handlowe zaopatrzone w lokalne produkty... Jaki jest twój pomysł?

Do stworzenia naszej zbiorowej pracy wykorzystamy także przedmioty znalezione w okolicy - kamienie, rośliny, wszystko to co kojarzyć się może ze stocznią i będzie dla nas inspirujące!

Na zakończenie wspólnie rozsiejemy nasiona amarantusa na gruzach między budynkiem IS Wyspa a Europejskim Centrum Solidarności, tworząc w ten sposób łan zieleni łączący fizycznie oraz symbolicznie obie instytucje.

Bio:

LEN­DLA­BOR - wolny kolek­tyw zało­żony przez młode archi­tektki – Lisę Enzen­ho­fer i Annę Resch – zlo­ka­li­zo­wany w Graz w Austrii. Ich pro­jekty kon­cen­trują się na pla­no­wa­niu urba­ni­stycz­nym oraz na bada­niach nad prze­strze­nią publiczną i opu­sto­sza­łymi budyn­kami i miej­scami. W 2013 opra­co­wały narzę­dzie urba­ni­styczne do pracy zwią­za­nej z pusto­sta­nami dla miej­skich służb pla­ni­stycz­nych w Graz, były także kura­tor­kami wystawy w Domu Archi­tek­tury w Graz (Haus der Archi­tek­tur Graz), doty­czą­cej powtór­nego wyko­rzy­sta­nia pusto­sta­nów w kon­tek­ście pamięci zbio­ro­wej mia­sta. Zostały zapro­szone do udziału w kilku wysta­wach, wykła­dach oraz pro­jek­tach we współ­pracy z Ele­vate Festi­val Graz, Kun­sthaus Graz, Expo Austria oraz X Bien­nale Archi­tek­tury w São Paulo. Obie pra­cują także jako asy­stentki w Insty­tu­cie Archi­tek­tury i Kra­jo­brazu na Poli­tech­nice w Graz.

Projekt realizowany w ramach Alternativa 2015: Błędnik Codzienności_Partnerzy