_Sierpień 2019

P W Ś C P S N
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

_Statut Fundacji Wyspa Progress

Rozdział I

Postanowienia ogólne
§ 1
Fundacja pod nazwą Wyspa Progress zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:
• Jarosława Zygmunta Bartołowicza, syna Zygmunta i Danuty, DB-3125254, zamieszkałego w Warszawie, przy ulicy Magiera nr 30/2;
• Adama Gajda, syna Tadeusza i Danuty, DB-7547298, zamieszkałego w Strzelcach nr 106A, gmina Nałęczów, województwo lubelskie;
• Grzegorza Józefa Klamana, syna Jana i Marii, DB-1659984, zamieszkałego w Nowym Targu, przy ulicy Osiedle Zawadzkiego nr 24/32;
zwanych dalej Fundatorami.
§ 2
Fundacja posiada osobowość prawną.
§ 3
Siedzibą Fundacji jest miasto Gdańsk.
§ 4
Fundacja działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
§ 5
Fundacja używa pieczęci wskazującej nazwę, siedzibę i godło Fundacji.
§ 6
Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Kultury.

Rozdział II
Cele, zasady i formy działania Fundacji

§ 7
Celem Fundacji jest:
1. prezentacja innowacyjnych zjawisk sztuki współczesnej oraz wspieranie aktywności twórczej,
2. stymulowanie i dokumentowanie refleksji nad współczesną kulturą wizualną,
3. prowadzenie działalności w Instytucie Sztuki Wyspa oraz w Modelarni w Gdańsku,
4. organizowanie wystaw oraz inne formy promocji artystów związanych z Fundacją w kraju i za granicą,
5. popularyzacja dawnych terenów Stoczni Gdańskiej w Gdańsku jako miejsca inspiracji twórczej o uniwersalnym charakterze.
§ 8
1. Fundacja realizuje swoje cele przez:
1) prowadzenie działalności w Instytucie Sztuki Wyspa oraz kooperatywu artystów Modelarnia jako narzędzi prezentacji i eksperymentu,
2) przejmowanie i adaptowanie budynków w celu organizowania pracowni, warsztatów, miejsc międzynarodowych spotkań i pracy artystów i innych profesjonalistów związanych ze sztuką współczesną,
3) tworzenie miejsc i podstaw dla realizacji celów Fundacji,
4) organizowanie wielokulturowych i multimedialnych imprez artystycznych, wystaw, pokazów, plenerów i koncertów,
5) gromadzenie, katalogowanie i udostępnianie kolekcji sztuki współczesnej,
6) gromadzenie, katalogowanie i udostępnianie biblioteki naukowej,
7) gromadzenie, katalogowanie, udostępnianie i opracowywanie archiwum współczesnej kultury wizualnej,
8) gromadzenie środków finansowych z imprez, zbiórek publicznych, darowizn, dotacji, spadków i zapisów,
9) tworzenie studiów, programów i stacji audiowizualnych, oraz warunków rozwoju aktywności artystycznej opartej o nowe media i technologie,
10) działalność wydawniczą i fonograficzną,
11) wspieranie i stymulowanie badań naukowych nad współczesną kulturą wizualną uwzględniających jej kontekst historyczny i społeczny,
12) organizowanie konferencji i seminariów dotyczących wyżej wymienionej działalności,
13) fundowanie stypendiów i wspomaganie artystów oraz prowadzenie działalności edukacyjnej związanej ze sztuką współczesną i szeroko rozumianą kulturą wizualną,
14) prowadzenie programów edukacyjnych i społecznych dotyczących współczesnej kultury wizualnej adresowanej szczególnie do najmniej uprzywilejowanych grup społecznych,
15) tworzenie płaszczyzny międzynarodowej współpracy artystów, stymulowanie ich mobilności i otwartości na zagadnienia kulturowe i społeczne,
16) tworzenie kanałów przepływu swobodnej informacji na temat stanu sztuki współczesnej na świecie,
17) współpracę z instytucjami państwowymi i organizacjami społecznymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz współpracę krajową i zagraniczną z galeriami, muzeami, szkołami, grupami artystycznymi i osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji,
18) prowadzenie klubu artystycznego.
2. Działalność określona w ust. 1 pkt 1), 2), 3), 5), 6), 8), 11), 13), 14), 15), 16), 17), stanowi działalność nieodpłatną pożytku publicznego wykonywaną przez Fundację.
3. Działalność określona w ust. 1 pkt 4), 7), 9), 10), 12), 18), stanowi działalność odpłatną pożytku publicznego wykonywaną przez Fundację.
§ 8A
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów, w następującym zakresie określonym według Polskiej Klasyfikacji Działalności:
1) budownictwo 45 PKD,
2) prowadzenie pozostałych obiektów noclegowych turystyki i inne miejsca krótkotrwałego zakwaterowania 55.23.Z PKD,
3) wynajem maszyn i urządzeń biurowych 71.33. PKD,
4) wynajem nieruchomości na własny rachunek 70.20. PKD.
§ 8B
Wartość środków majątkowych Fundacji przeznaczonych na działalność gospodarczą wynosi 1100,00 złotych.

Rozdział III
Organy Fundacji
§ 9
Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji oraz Rada Fundacji.
§ 10
Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
§ 11
Zarząd składa się z od 2 do 3 osób w tym Prezesa i Wiceprezesa.
§ 12
Zarząd oraz jego członków powołują i odwołują fundatorzy większością głosów.
§ 13
Fundator może zostać członkiem Zarządu.
§ 14
1. Do kompetencji Zarządu należy:
a) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
b) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
c) podejmowanie działań dla celów Fundacji,
d) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów,
e) powoływanie i odwoływanie Dyrektora Biura Fundacji,
f) tworzenie i likwidowanie ośrodków i zespołów i innych jednostek organizacyjnych działających w ramach Fundacji,
g) uchwalanie programów działania Fundacji i sprawozdań rocznych z jej działalności,
h) uchwalanie regulaminów zwrotu kosztów i wydatków osobom, które poniosły je w związku z działalnością Fundacji.
2. Decyzje w zakresie punktów e, f, g, h, wymagają uchwały.
§ 15
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, zwołuje je Prezes Zarządu bądź jego zastępcy.
2. Członkowie Zarządu powinni być zawiadomieni o posiedzeniach z podaniem porządku dziennego, przynajmniej na 10 dni przed terminem posiedzenia.
§ 16
1. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes.
2. Zarząd podejmuje uchwały większością głosów, przy obecności wszystkich jego członków.
§ 17
Członkostwo w Zarządzie ustaje w chwili rezygnacji, odwołania lub śmierci członka Zarządu.
§ 18
1. Zarząd może powołać Biuro, dla usprawnienia pracy Fundacji. Na czele Biura stoi Dyrektor.
2. Dyrektor działa w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd.
3. Zarząd ustali warunki pracy i płacy oraz regulamin organizacyjny pracowników Biura.
§ 19
1. Oświadczenia woli w imieniu Zarządu składa dwóch członków Zarządu, bądź jeden na podstawie udzielonego mu przez cały Zarząd pełnomocnictwa.
2. Po rejestracji Fundacji Zarząd uchwali wewnętrzny regulamin prac.
§ 19A
Rada jest organem nadzoru.
§ 19B
Rada składa się co najmniej z trzech członków, w tym Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego, powoływanych i odwoływanych uchwałą Fundatorów.
§ 19C
Fundator może zostać członkiem Rady.
§ 19D
Rada sprawuje stały nadzór nad działalnością Fundacji we wszystkich dziedzinach jej działalności.
§ 19E
1. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeby, zwołuje je Przewodniczący bądź Wiceprzewodniczący.
2. Członkowie Rady powinni być zawiadomieni o posiedzeniach z podaniem porządku obrad, przynajmniej na 14 dni przed terminem posiedzenia.
§ 19F
1. Rada podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
2. Z przebiegu posiedzenia Rady sporządza się protokół.
3. Uchwały Rady zapadają większością głosów.
4. Osoby wchodzące w skład Rady nie mogą:
1) wchodzić w skład Zarządu, ani pozostawać z osobami z Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
2) być skazanymi prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo z winy umyślnej,
3) otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

Rozdział IV
Majątek Fundacji

§ 20
1. Majątek Fundacji stanowią składniki majątkowe wskazane w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz uzyskane w trakcie działalności przez Fundację nieruchomości, ruchomości i środki finansowe.
2. Dochodami Fundacji są:
a) darowizny, spadki, zapisy, dotacje pochodzące od osób krajowych i zagranicznych,
b) dochody z majątku Fundacji,
c) dochody ze zbiórek oraz imprez publicznych,
d) subwencje osób prawnych,
e) inne wpływy.
§ 21
Fundacja wykorzystuje środki majątkowe dla realizacji wszystkich swych celów, chyba że zostały jej przekazane z zaznaczeniem konkretnego celu.
§ 22
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
§ 23
Fundacja odpowiada za zobowiązania całym majątkiem.
§ 23A
Fundacja nie może:

1) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań swoim majątkiem na rzecz Fundatorów, członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku do pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi,
2) przekazywać swojego majątku na rzecz Fundatorów, członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3) udostępniać swojego majątku na rzecz Fundatorów, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundatorzy, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 24
1. Zmiany statutu mogą dotyczyć zmiany celu Fundacji.
2. Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmują fundatorzy w drodze uchwały.
PL