_NEWSLETTER

_Sierpień 2019

P W Ś C P S N
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

_Wesprzyj Wyspę

<<<_POWRÓTŁukasz Bugalski - Strefa reprezentacyjna Gdańska (Alternativa 2013)


19 września (czwartek)
Godz. 18:00 / Instytut Sztuki Wyspa

Wstęp wolny

Tytułowa strefa reprezentacyjna dziś już nie istnieje. Jest to obszar historycznie wykształconego, pod koniec XIX wieku, wielkomiejskiego, nowego centrum Gdańska. Dziś jednak w dużej mierze zburzonego i zdominowanego przez funkcje komunikacyjne. Utożsamiany jest wyłącznie z istniejącą tu główną arterią miejską, dostosowywaną do wciąż rosnącego ruchu indywidualnego, a także, z tnącymi miasto wzdłuż terenami kolei. Człowiek w tej przestrzeni nie przebywa, a tylko się przemieszcza. Aktualnie powstaje zewnętrzny ring miasta burzący linearny charakter całej aglomeracji i przejmujący główne funkcje komunikacyjne. Dzięki temu na miejscu dotychczasowej przelotowej ulicy w samym centrum miasta mógłby na nowo zaistnieć wielkomiejski bulwar, wzdłuż którego tętniłoby życie miejskie. Tylko od nas zależy jaki będzie kierunek zmian w naszym mieście i czy świadomie go obierzemy.

Bio:

Łukasz Bugalski. Tegoroczny absolwent kie­runku Archi­tek­tura i Urba­ni­styka Poli­tech­niki Gdań­skiej. Otrzymał ocenę celującą za dyplo­m magi­ster­ski pt. „Strefa Repre­zen­ta­cyjna Gdań­ska - stu­dium rewi­ta­li­za­cji” przygotowany pod kie­run­kiem dr hab. inż. arch. Pio­tra Lorensa. Od 2011 roku stu­diuje na wydziale Malar­stwa Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych w Gdańsku w pra­cowni prof. Jacka Kor­nac­kiego. Autor pracy „Szukając Genius Loci” prezentowanej na Mię­dzy­na­ro­do­wym Festi­walu Sztuk Wizu­al­nych Alternativa 2013.

_Partnerzy