_NEWSLETTER

_Sierpień 2019

P W Ś C P S N
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

_Wesprzyj Wyspę

<<<_POWRÓTKolacja z Karoliną Brzuzan || Głodowa Książka Kucharska

30 lipca (czwartek)
Godz. 19.00 / Otwarty Ogród - Instytut Sztuki Wyspa

Wstęp wolny

Pro­jekt Karo­liny Brzu­zan Gło­dowa książka kuchar­ska bazuje na autor­skiej rekon­struk­cji potraw, two­rzo­nych i sto­so­wa­nych w sytu­acjach skraj­nych niedo­bo­rów żyw­no­ści. Wycho­dząc od zało­że­nia, że kon­dy­cja świata wier­nie odbija się w pustym tale­rzu, Brzu­zan przy­gląda się m.in. takim poli­tycz­nym kon­struk­cjom jak: wojna, korup­cja, kolek­ty­wi­za­cja, czy ludo­bój­stwo. Każdy z bada­nych przez nią kry­zy­sów żyw­no­ścio­wych to nie wynik kata­strofy natu­ral­nej ale sku­tek dzia­ła­nia ludz­kiego. Pro­po­zy­cjaGło­do­wej książki kuchar­skiejto zapro­sze­nie do współ­od­czu­cia tego co jest codzien­nym menu milio­nów ludzi. Wybór potraw przy­po­mina, że głód nie jest przy­pi­sany do konkretnego czasu, nie jest też geo­gra­ficz­nie ende­miczny. Także i my, Euro­pej­czycy, sta­ra­li­śmy się prze­trwać warunki wciąż obecne we współ­cze­snym świe­cie. Dania te nie odzna­czają się naj­lep­szymi walo­rami sma­ko­wymi ani odżyw­czymi. Ich smak to smak głodu, ale też nie­wia­ry­god­nej woli prze­trwa­nia, którą można nazwać miło­ścią do życia.

Podczas spotkania Karolina Brzuzan opowie o tym jak pracowała i nadal pracuje nad realizacją projektu oraz poczęstuje nas nietypowymi potrawami. Uchylając rąbka tajemnicy - na stole pojawią się świerszcze!

--------------------------------------------------------------------
Bio:

Karo­lina Brzu­zan — uro­dziła się w 1983 r., mieszka i pra­cuje w War­sza­wie. Prace Karo­liny Brzu­zan sku­piają się wokół poli­tycz­nych pro­ble­mów egzy­sten­cji współ­cze­snego czło­wieka. Wraż­li­wość spo­łeczna jest sil­nie obecna w tym, co robi, choć nie zaj­muje się typową sztuką zaan­ga­żo­waną. Wycho­dząc od pro­ble­mów ogól­no­ludz­kich, Karo­lina Brzu­zan prze­kłada je na język sztuki i umiej­sca­wia je w porządku roz­wią­zań arty­stycz­nych. Swoje pro­jekty reali­zuje w wielu mediach. Ich wątki czę­sto prze­pla­tają się mię­dzy poszcze­gól­nymi pra­cami, poja­wia­jąc się w róż­nych odsło­nach: insta­la­cjach, obiek­tach, video, publi­ka­cjach. W swo­ich pra­cach wyko­rzy­stuje ele­menty natu­ralne, takie jak rośliny, zacho­wa­nie zwie­rząt, potrawy. Mimo, że nie są tema­tem jej prac, ich cechy i rola w ukształ­to­wa­nej przez czło­wieka kul­tu­rze stają się spo­so­bami obrazowania.

W latach 2009-11 pra­co­wała w duecie z Pio­trem Adam­skim. Ich reali­za­cje sku­piały się na bada­niu rela­cji mię­dzy tym, co natu­ralne a tym, co zostało wytwo­rzone przez umysł czło­wieka. Rela­cje jakie zacho­dzą mię­dzy tymi sfe­rami, ich prze­cię­cia, waha­nia i błędy ujaw­niały silne napię­cia powsta­jące na tej linii. Pod­wa­ża­jąc natu­ralny porzą­dek, uka­zy­wali szcze­liny w powszech­nie przy­ję­tych praw­dach i auto­ma­tycz­nych sądach o świecie.

Spotkanie z Karoliną Brzuzan realizowane jest w ramach Alternativa 2015: Błędnik codzienności_Partnerzy