_NEWSLETTER

_Lipiec 2019

P W Ś C P S N
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

_Wesprzyj Wyspę

<<<_POWRÓTAnton Kats: Audycja radiowa na żywo (Alternativa 2015)

26 sierpnia (środa)
Godz. 19:00 / Hala 90B, ul. Elektryków, tereny dawnej Stoczni Gdańskiej

Wstęp wolny

Przyjdżcie przynosząc ze sobą własne radio!

Alternativa zapraszają na wydarzenie z Antonem Katsem uczestnikiem tegorocznej wystawy głównej Alternativa w formie audycji na żywo podczas której publiczność może odsłuchiwać jego performance z użyciem przyniesionego ze sobą radia. Jego główny obszar zainteresowań to badanie artystyczne jako forma pedagogiczna. Artysta angażuje radio jako formę artystyczną oraz środek dzielenia się wiedzą i codziennego życia wspólnoty. Badanie skupione jest na specyficznej lokalizacji i jej problemach i w tym sensie radio nie służy nadawaniu (broadcast) tylko (od)dawaniu (narrowcast). Audycja sama w sobie nie jest celem ale środkiem spotkania wspólnoty i przebywanie razem w przestrzeni i czasie. W ramach swojej prezentacji Kats przedstawi w performatywnej formie projekty realizowane w miejskich wspólnotach Kingston na Jamajce oraz londyńskich domach opieki nad osobami z demencją. Głównymi narzędziami stosowanymi w tych projektach są słuchanie i spacerowanie jako pragmatyczne elementy codzienności.

Bio:

Anton Kats - artysta, muzyk i tancerz urodzony na Ukrainie i mieszkający w Londynie. Działa pomiędzy różnymi dyscyplinami jako artysta inauczy­ciel m. in. na Ukra­inie, w Rosji, Berl­nie, Lon­dy­nie i na Jamajce. W swo­jej prak­tyce zaj­muje się insty­tu­cją jako skła­do­wi­skiem wie­dzy. W pro­jek­tach stara się odsło­nić prag­ma­tykę naucza­nia poprzez codzienne czyn­no­ści. Z tego powodu Kats jest zwią­zany z nie­nor­ma­tyw­nym podej­ściem w ramach róż­nych form samo-​​organizacji i samo-​​edukacji, czę­sto z mar­gi­na­li­zo­wa­nymi czę­ściami spo­łe­czeń­stwa. W 2014 r. zdo­był tytuł magi­stra, a obec­nie jest dok­to­ran­tem na Gold­smi­ths Col­lege, gdzie reali­zuje oparty na prak­tyce pro­jekt, który polega na bada­niu meto­do­lo­gii poszu­ki­wań arty­stycz­nych jako kon­cep­cji peda­go­gicz­nej. Pośród róż­no­rod­nych narzę­dzie Kats posłu­guję się m. in. wideo w celu doku­men­to­wa­nia swo­ich badań. Jest redak­to­rem Sound Space Down­town. Work­book and User Manual, która doku­men­tuje jego rezy­den­cję w Stu­dio 147 w King­ston na Jamajce.

Wydarzenie w języku angielskim. https://vimeo.com/120575098


_Partnerzy