_NEWSLETTER

_Sierpień 2019

P W Ś C P S N
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

_Wesprzyj Wyspę

<<<_POWRÓTAlternativa 2013 - oprowadzanie kuratorskie z Jackiem Friedrichem


Hala 90B
Godz. 12:00 /​ 23 czerwca

Wstęp wolny

Już przed stu­le­ciem Apol­li­na­ire nawo­ły­wał by nie lękać się współ­cze­snej sztuki. Dziś nawet wobec nie­ustan­nego wiesz­cze­nia jej kresu, końca sztuki jed­nak jakoś nie widać. Obszary jej pene­tra­cji są coraz roz­le­glej­sze, zaś gra­nice coraz bar­dziej płynne. Nasza wystawa wydaje się to potwier­dzać: mia­sta i miesz­kańcy; archi­tekci i arty­ści; wizjo­ne­rzy i pro­gra­mi­ści; sztuka i sztuczki… Opro­wa­dza­nie kura­tor­skie wzbo­gaci widzów o alter­na­tywne optyki i nie­ka­no­niczne spo­soby widze­nia, co – mamy nadzieję – pozwoli sze­roko otwo­rzyć oczy rów­nież na „inne” obszary mia­sta i sztuki.


Opro­wa­dza:

Jacek Friedrich - 23 czerwca

Odbyły się:

Hubert Bilewicz - 2 czerwca

Mak­sy­mi­lian Boche­nek - 9 czerwca

Aneta Szy­łak - 16 czerwca

Chęt­nych pro­simy o sta­wie­nie się w Hali 90B przy recep­cji o godz 12. Nie wyma­gamy wcze­śniej­szej rezerwacji._Partnerzy